Rad s potencijalno darovitom djecom

  Otkrivanje i rad s potencijalno darovitom djecom stručan je i kontinuiran proces.  Poštujući posebne potrebe darovite djece, ali imajući na umu neka ograničenja  nalazimo neka rješenja za rad s tom  djecom. Osnovna polazišta su:
- kod djeteta predškolske dobi darovitost promatramo s aspekta potencijala, što znači da svakom djetetu treba pristupati kao potencijalno darovitom te mu osigurati odgoj i obrazovanje primjereno njegovim sposobnostima
- iako se potencijalna darovitost ne očituje kao potpuno zrela, ukazuje na posebne odgojno-obrazovne potrebe djeteta
- rano je djetinjstvo temelj na kojem dijete gradi cijeli svoj život i zato je važno u ranom djetinjstvu osigurati svoj djeci stimulativno i poticajno okruženje. 
-Rad s djecom se prema načelu individualizacije i diferencijacije provodi individualno, u malim skupinama, u radu na projektima i pomoću materijala iz kabineta didaktike za darovite

-AKTIVNOSTI:-aktivnosti koje potiču aktivno učenje, kreativno mišljenje, više razine misaonih  procesa u matičnim odgojnim skupinama
*Igre za poticanje kreativnog mišljenja
*Logičko-kombinatoričke igre
*Edukativne igre na računalu
*Istraživačke igre i pokusi
*Igre za poticanje verbalnih sposobnosti
*Didaktičke igre: slagalice, logičke ploče
*Projektna metoda
*Radni listovi
*Pitalice, skrivalice, rebusi, mozgalice
                                -mogućnost odabira radionice prema interesu i izboru djeteta (Razina3)
                                -otkrivanje, upoznavanje i razvijanje potencijala svakog djeteta.

Voditelji:   
Maja Radošević, odgojitelj
Sandra Čokrlić, odgojitelj
Blaženka Čukelj, odgojitelj
Kristina Ćurčija, psiholog

Ispiši stranicu