Upravljanje vrtićem

Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, od kojih tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga vrtića, a jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
RAVNATELJ VRTIĆA je poslovodni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, a imenuje se na vrijeme od 4 godine.
STRUČNO TIJELO VRTIĆA čine odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću. Oni ujedno čine i Odgojiteljsko vijeće vrtića.
ODGOJITELJSKO VIJEĆE sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada vrtića, prati njihovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

OPĆI AKTI VRTIĆA:
  1. Statut
  2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
  3. Pravilnik o radu
  4. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
  5. Pravilnik o zaštiti od požara
  6. Pravilnik o zaštiti na radu
  7. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
  8. Drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona i Statuta

Ispiši stranicu